Garantie algemeen

Murobike.nl hanteert de garantiebepalingen zoals die door de fabrikanten zijn vastgesteld. Eventuele problemen die onder de garantie vallen dien je altijd schriftelijk te melden via ons e-mailadres: info@murobike.nl.
Uitgebreide informatie over de garantie vind je in de algemene voorwaarden.

Murobike.nl hanteert de standaard fabrieksgarantie, deze garantie is merkgebonden. Ook staat murobike.nl in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten, voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de algemene voorwaarden vermeld.

Voorwaarden voor garantiebepaling

Om aanspraak te kunnen maken op garantie moet je de originele factuur aan murobike.nl kunnen tonen. Montage/demontage en vervoerskosten komen voor jouw rekening. Garantie wordt niet verleend als er sprake is van oneigenlijk of buitensporig gebruik, onvoldoende onderhoud of indien het product voor verhuur is ingezet. Onze garantie gaat tot aan de fabrieksgarantie, dat is: het vervangen of repareren van het product of een onderdeel ervan op de locatie van Fietsonline.com.

Schade veroorzaakt tijdens het vervoer

Je dient je bestelde fiets en/of pakket direct te controleren bij de aflevering. Wij behandelen achteraf geen klachten van zichtbare schade. Klachten van overige gebreken die 2 dagen na ontvangst van de bestelling worden gemeld, nemen wij niet in behandeling.

Controlebeurt fietsen

Het is nodig om na plusminus drie maanden na aankoop of na de eerste 500 kilometers een eerste controlebeurt te laten doen. Klachten of gebreken voortvloeiend uit het nalaten van deze controlebeurt kunnen gevolgen hebben voor het aanspraak maken op garantie.

Deventerfiets.nl verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden

Door de afnemer binnen de garantietermijn aangetoonde en aan murobike.nl verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden – voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie – worden voor rekening van murobike.nl zo spoedig mogelijk hersteld of vervangen. Schade / letsel ontstaan door een gebrek aan de fiets worden niet door ons vergoed.
Uiteraard worden we bij een probleem graag in de gelegenheid gesteld je fiets of artikel na te kijken en het probleem te beoordelen en/of op te lossen. Een vergoeding voor beoordeling, afmontage of reparatie elders, of reis /tijdkosten wordt hiervoor niet gegeven.

Procedure: gebreken, schade en problemen doorgeven

Indien er sprake is van gebreken, schade en problemen kun je contact opnemen met murobike.nl bij voorkeur per e-mail o.v.v. je ordernummer. Vermeld hierin je volledige klachtomschrijving, compleet met foto / afbeelding van het probleem. Je melding wordt binnen 2 werkdagen in behandeling genomen. Na beoordeling van het probleem krijg je een bericht per e-mail.

Je dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door murobike.nl op te geven adres. Dit kan zowel door middel van afgeven als verzenden. De kosten van het toesturen en retour sturen van garantie onderdelen, van en naar murobike.nl, zijn voor jouw rekening. De kosten onder de 10 kg zijn momenteel € 6,95 per zending, verzending van de gehele fiets € 30,00 per zending.
Indien nodig wordt het product ter beoordeling naar de fabrikant toegestuurd. Vervolgens zullen wij het product (laten) repareren, of je krijgt een nieuw exemplaar thuisgestuurd. Voeg altijd een briefje bij met je bestelnummer, reden van de klacht, naam, adres en woonplaats.
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft murobike.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Insturen van gebreken, schade en problemen

Het is natuurlijk vervelend als je een klacht hebt over de dienstverlening zoals je die ervaren hebt. Toch vragen wij je vriendelijk om je klacht via de e-mail info@murobike.nl door te geven. Per reguliere post en/of telefonisch is ook mogelijk.
Nadat wij je melding hebben binnen gekregen ontvang je van ons een ontvangstbevestiging. We zullen je melding bekijken en proberen naar ieders tevredenheid dit op te lossen.

Onze gegevens:
Murobike
Rozengaarderweg 1
7416 BL Deventer
06-17387648
info@murobike.nl

Wij zullen je melding binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij je hiervan op de hoogte stellen. Mocht je hier geen prijs op stellen, dan kun je ook altijd contact op nemen met Stichting Webshop Keurmerk waar Fietsonline.com bij aangesloten is.

Zaken waarbij geen beroep kan worden gedaan op garantie

  • Slijtage onderhevige onderdelen, zoals banden, ketting, kettingbladen, freewheel, achtertandwielen, lagers, kabels en remblokken en roest
  • Bij verwaarlozing van zaken door de afnemer
  • Gekochte artikelen uit de opruiming/uitverkoop
  • Indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen. Hieronder vallen ook reparaties die niet door of namens murobike.nl zijn verricht
  • Bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde montage, verkeerd gebruik, wedstrijd doeleinden, beschadiging door inwerken van vocht (zoals roest) of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen
  • Indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden
  • Lichte krasjes als gevolg van transport (transportschade)
  • Indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires
  • Indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld